torsdag 12. juni 2008

Det er politikken som trigger skrivekløen!

Nok en artig, slitsom og undringsvekkende politikeruke er over, iallfall nesten. Det vil nok fortsatt bli en del avisskriverier om minst en sak. Det er vel ingen grunn til å underslå at den saken bidrar sterkest til at jeg må skrive av meg litt frustrasjon.
.... men det er ikke vanskelig å forbinde den med flere andre saker.

Vil likevel begynne med noe som var svært positivt; to dagers folkevalgtopplæring. Heldigvis med svært gode innledere/foredragsholdere, for alt for mange av de viktigste deltakerne manglet. Det er de med lengst erfaring som ved sin deltakelse i diskusjonene bidrar mest i opplæringen! Samlingen ble avsluttet med en rundtur til et antall av resultatenhetene. Jeg personlig hadde godt utbytte av å høre på enhetslederne, men kunne ønsket litt bedre tid slik at vi også kunne møtt noen av de ansatte også. For meg som innehar (og ikke minst har innehatt) flere "hatter" i en slik sammenheng var det gledelig med "tillitsvalgthatten" på å oppfatte at felles opplæring av enhetsledere og tillitsvalgte nå ser ut til å bli en realitet.
Etter ei helg med tømming av hus, og løping med vannkanna på grunn av vanningsforbudet med slange (skal utdypes i en senere blogg!) er det en grei overgang til mandagens møte i Utvalget for de faste plansaker, "Planutvalget". En sak: Ulovlig oppsatt brygge. Det er for meg ubegripelig at en sånn sak har fått versere i årevis. At noen kan ta seg sånn til rette, og ikke i det hele tatt ta inn over seg de forslagene administrasjonen i kommunen har kommet med for å få til en minnelig løsning. Det var heldigvis et enstemmig Planutvalg som vedtok at brygga må fjernes.
Tirsdag var det både formannskaps- og kommunestyremøte. Som forrige gang var pressen heller ikke nå til stede på formannskapsmøtet, så det var noen som måtte vente med "frierargumentene" sine til kommunestyret.
Det var mange saker, men heldigvis var det fleste ukompliserte. At vi imidlertid skal bruke over en time på en referatsak finner jeg utrolig. Særlig når det ikke kommer ytringer som sier at dette er en rapport som bør gjennomgå politisk behandlig. Men "på den annen side sett"; innholdet i rapporten var nyttig i forhold til den tunge saken vi avsluttet kvelden med: økonomien ved Jevnaker skole. Den saken får vel nok omtale i media, men siden jeg tidligere har nevnt mine mange "hatter", synes det for meg som om både ledelse og tillitsvalgte ikke kjenner arbeidslivets regelverk.
Derfor tillater jeg meg å lime inn fra Hovedavtalen i kommunesektoren del B, hele § 1.1 og første avsnitt i § 1.2.

§ 1 Formål, samarbeid og medbestemmelse
§ 1-1 Formål
Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra –
gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig
og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne.
Målet er gjennom videreutvikling av kommunesektoren å gi tjenester av høy
kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø.
Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte
og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog
og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes.
§ 1-2 Samarbeid
Kommunesektoren er i stadig endring. Innbyggere og brukere har økende forventninger
til tjenestene. Det gjelder så vel omfang som kvalitet og tilgjengelighet,
og stiller arbeidsgiver, de tilsatte og deres organisasjoner overfor nye
utfordringer med hensyn til samarbeid. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske
og politiske mål vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for
utvikling av tjenestene. Partene er enige om at det er viktig for gode forhold på
arbeidsplassen at samarbeidet mellom kommunen/fylkeskommunen og de
tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former.


Tærne til Bård "Bobby" Brørby har også vakt interesse. For de av oss som var med i den tida det ble kommentert at noen av oss gikk uten slips, virker det jo litt voldsomt. Men, - takk og pris for at vi har utvikling, la folk være seg sjøl! Når det er sagt bør alle minnes på at det er andre enn en sjøl som er "dommere", og det er alltid en fare for å bli oppfattet som useriøs. Jeg har jo en fysisk hørselshemming, men har oppdaget at "psykisk hørselshemming" dessverre er like utbredt!